Plattdütsche Bühne Gettorf-Lindau

                                            Wi begrööt Di op uns Huussiet                                Uns letztet Stück  
                   Een fast perfekten Ehemann                            

Düsse Siet is an 15.10.2019  ännert worrn