Plattdütsche Bühne Gettorf-Lindau

                                            Wi begrööt Di op uns Huussiet


Kortenvörverkööp an Dünnersdag 20.2.2020/18:00 - 19:00 Uhr im "Santorini"


                                Uns nieet Stück  
                        Dynamit un Puusteblomen                           


Düsse Siet is an 17.02.2020  ännert worrn