Wi begrööt Di op uns Huussiet

                                                                              Johr

                                                       Plattdüütsche Bühne Gettorf-Lindau

                                                                         1931 - 2016

                                     Uns nieet Stück  
                                    Allens op Anfang                             

Düsse Siet is an 23.02.2018  ännert worren