Wi begrööt Di op uns Huussiet

Leeve Lüüt,

 

Dat „Corona-Virus“ hett uns all fast im Griff.  Öffentliche Opföhrungen sünd verboden un wi weet nich wo dat wieder geit.

 

De nächste Saison 2021(Febr-April)  fallt dann, so wo dat utsüht,  wohl ok ut. 

Proven för een nieet Stück dörft wi nich un wär in de korten Tiet ok nich to schaffen. 

 

Trotz Allem, wünscht wi  ju un uns een hoffentlich Coronafreies 2021.

 

Plattdütsche Bühne

Gettorf Lindau

                                  Uns letztet Stück  
                        Dynamit un Puusteblomen                           


Düsse Siet is an 05.12.2020  ännert worrn